Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen OP) upravují práva a povinnosti mezi prodávajícím, na straně jedné a kupujícím na straně druhé.

 

Prodávající (provozovna):

 


Tomáš Barták, EagleGuns.cz IČ: 72595523
Podmokelská 1070/24 DIČ: CZ7209302375
405 02 Děčín 4    
Česká Republika mail: info@eagleguns.cz
  web: www.eagleguns.cz

 

Kupující:

Koncový uživatel, firma, státní instituce aj.

 


II. Podmínky podeje Airsoft zbraní a střeliva v V ČR

Dle zákona o zbraních a střelivu č. 119/2002 Sb. §15 jsou veškeré zde nabízené zbraně, jejich díly a střelivo (vše kategorie D) prodejné v ČR pouze fyzickým osobám starším 18 let způsobilým k právním úkonům, nebo právnickým osobám.

Odesláním objednávky zároveň prohlašujete, že splňujete výše uvedené požadavky.

V případě podání falešné informace o Vaší způsobilosti k držení těchto zbraní a střeliva budeme na Vás, či Vašich zákonných zástupcích soudní cestou vymáhat náhradu veškerých škod nám tímto způsobených.


III. Cena zboží

Cena prodávaného zboží je zveřejněna v e-shopu firmy i na prodejně a to v Kč včetně DPH. Prodávající aktualizuje ceny v závislosti na změně ceny dodavatele nebo výrobce nabízeného výrobku. Jako cena při uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená v e-shopu v okamžik uzavření kupní smlouvy, resp. v den objednání zboží.


IV. Objednání zboží

Objednat zboží a platně uzavřít kupní smlouvu může kupující v prodejně nebo prostřednictvím internetového obchodu po dokončení registrace. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu v objednávce nebo rezervaci pravdivé údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky (tj. určení způsobu dodání a platby, uvedení doručovací adresy atd.) Obchodovat a uzavírat kupní smlouvu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku mohou pouze osoby, které jsou k těmto právním úkonům způsobilé. Nezletilí mohou uzavírat kupní smlouvu pouze v rozsahu jejich způsobilosti ve smyslu § 9 o.z., viz. bod II. Zákonní zástupci odpovídají za škody vzniklé prodávajícímu jednáním nezletilých dle § 422 o.z. Kupní smlouvu týkající se zboží vyšší hodnoty, mohou za nezletilé uzavřít pouze jejich zákonní zástupci.

 1. Jakákoliv objednávka nebo rezervace kupujícího realizovaná výše uvedenými způsoby je závazná pro obě strany okamžikem jejího potvrzení prodávajícím.
 2. Podáním (odesláním) objednávky nebo rezervace kupující vyjadřuje souhlas s jejím obsahem a stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
 3. Kupní smlouva fakticky vzniká v okamžiku vytvoření objednávky kupujícím.
 4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
 5. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího dle § 443 - 446 obch. zákoníku resp. § 601 o.z.
 6. Technické údaje uvedené u výrobků vycházejí z podkladů výrobců a mají čistě orientační charakter. Výrobce či dovozce si vyhrazují právo na případné odchylky.

V. Dodací podmínky

Při dodání zboží přepravní službou je doba dodání závislá na způsobu platby a době doručení, obvykle 1 - 5 pracovních dnů po obdržení ověřené objednávky. Pro SK je tato lhůta vždy prodloužena z důvodu přepravy balíku dopravcem o 1 den déle. Dodavatel si vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty v případě, že zboží náhle doprodalo a není momentálně skladem, nebo se vyskytnou jiné nepředvídatelné události. O případné delší expediční lhůty bude zákazník neprodleně informován e-mailem, nebo telefonicky.

 

Expedovaná zásilka bude doručena následující pracovní den od předání Vámi zvolené přepravní službě, v případě SK do 2 - 3 dnů. U dalších zemí, může být doba přepravy delší, dle podmínek konkrétního dopravce v dané zemi. Dobu dodání dopravcem nejsme schopni ovlivnit, a zde uvedené termíny jsou jen orientační. Je naším cílem, aby Vaše zásilky došly v pořádku a včas k Vaší plné spokojenosti.
Bohužel, chyby se občas stávají. Pokud se vyskytne jakýkoliv problém s doručením zásilky (špatná komunikace s řidičem přepravní služby, chyba na poště, zatoulaný balík) neprodleně nás kontaktujte, budeme se snažit Vám vyjít vstříc v maximální možné míře.
Za přepravní službu nenese naše firma žádnou odpovědnost, avšak společně usilujeme o bezchybný chod.

 

Cena a způsob přepravy

 

 1. GLS ČR - na dobírku za 110,- Kč vč.DPH (přepravce Vás telefonicky kontaktuje, sjedná termín předání a doručí zásilku až do domu. Plaba v hotovosti, platební karta není akceptována.)
 2. GLS SK - na dobírku za 250,- Kč vč.DPH (přepravce na Slovensku je povinnen doručit zásilku až do domu, platíte hotově v EUR)
 3. Česká pošta ČR - Obchodní balík NA POŠTU nebo DO RUKY za 159,- Kč vč.DPH (obdržíte SMS a mail s informací o doručení, při Vaší nepřítomnosti zanechá ve schránce oznámení o uložení zásilky na Vaší pobočce Pošty)
 4. Česká pošta ČR - obálka do (váha: 2kg, tloušťka: 5cm, hodnota: 580,- Kč) Doporučené psaní" za 110,- Kč vč. DPH (lze použít pouze pro balík/obálku splňující všechny uvedené parametry, v opačném případě bude zásilka automaticky odeslána a účtována jako balík DO RUKY.)
 5. Česká pošta ČR - dopis do (váha: 0,05kg, tloušťka: 5cm, hodnota: 580,- Kč) Doporučené psaní standard" za 89,- Kč vč. DPH (lze použít pouze pro balík/dopis splňující všechny uvedené parametry, v opačném případě bude zásilka automaticky odeslána a účtována jako balík DO RUKY.)

 

Pokud je zboží z objednávky odesláno na přání zákazníka po částech, je dopravné účtováno pro každou zásilku.

Při předání zboží je dopravci možné platit pouze hotově, platby kartou nejsou povoleny.

Zákazníci ze Slovenska platí dobírku v EURech, žádné starosti v výměnou peněz.


VI. Reklamace

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem provozovatele a právním řádem platným v ČR. Více na stránce Reklamace.


VII. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 1. Objednávka obsahuje falešné nebo neexistující údaje, kdy lze předpokládat, že se jedná o pokus o podvod či žert.
 2. Zboží se již nevyrábí nebo nedodává
 3. Výrazným způsobem se změnila cena zboží od dodavatele - V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.
 4. Kupující prodejci odmítl doložit či dostatečně důvěryhodně nedoložil splnění podmínek daných zákonem, které jej opravňují k zakoupení specifického zboží (zbraně, střelivo).
 5. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na písemné, faxové nebo e-mailové objednávce zaslané kupujícím, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout, nebo dodávku odmítnout. Při ústní nebo telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

Prodávající si vyhrazuje právo nepřevzít zásilku zaslanou mu na dobírku. Takováto zásilka není ani považována za odstoupení od kupní smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku v zákonem stanovené lhůtě.


VIII.a. Odstoupení od kupní smlouvy kupujícím § 616

Formulář ke stažení pro odstoupení od kupní smlouvy.

 

Kupující má právo dle občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží bez jakýchkoliv známek používání nebo opotřebení a s kompletními doklady a dokumentací poslat zpět v uvedené lhůtě (rozhoduje datum odeslání). Je nutno uvést i číslo účtu, na který má být částka převedena.

 

Po obdržení vráceného zboží a kontrole jeho bezzávadnosti, vrátí prodávající v zákonné lhůtě, nejpozději do 14 dnů kupujícímu zpět odpovídající částku ceny zboží bankovním převodem. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

Dle zákona č.89/2012sb. § 1837 občanského zákoníku nelze odstoupit od smlouvy v těchto případech:

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

 

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

 

c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

 

d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

 

e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

 

f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

 

g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

 

h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

 

i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

 

 

j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

 

k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

 

l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

 

 Vlll.b. Práva z vadného plnění
 1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.
 2. Nestanoví-li tento zákon jinak, shodou s kupní smlouvou podle odstavce 1 se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. U potravin musí být vyznačeno datum minimální trvanlivosti, a jde-li o potraviny podléhající rychlé zkáze, datum použitelnosti. Připouští-li to povaha věci, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena
 3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
 4. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

IX. Storno objednávky

Každá objednávka je závazná. Bezplatné storno objednávky lze akceptovat pouze pokud ještě nebyla zabalena a expedována. Žádost o stornování objednávky proveďte telefonicky nebo e-mailem. SMS komunikaci neakceptujeme. Každá žádost o storno objednávky musí být potvrzena ze strany prodávajícího písemně e-mailem, pak je platná. V případě, že objednávka již byla expedována, nelze ji bezplatně stornovat. Více v bodě X.


X. Nevyzvednutá nebo odmítnutá zásilka

Každá objednávka je závazná a v okamžiku jejího vytvoření vzniká mezi prodávajícím a kupujícím kupní smlouva.

Podle § 2159 odstavec 1 občanského zákoníku má kupující povinnost převzít věc při dodání.

Podle § 2159 odstavec 2 občanského zákoníku - nepřevezme-li kupující věc v době uvedené v odstavci 1, náleží prodávajícímu úplata za uskladnění, která činí 20Kč/den.

 

Zákazníci, kteří si objednají zboží následně si nevyzvednou expedovanou zásilku se dopouštějí dle § 2913 odstavce 1 občanského zákoníku porušení smluvní povinnosti a jsou povinni škodu prodávajícímu uhradit.

 

Zákazník bude nejprve kontaktován naší firmou s požadavkem úhrady marných nákladů spojených s blokováním zboží, stornem jejich objednávky, souvisejícími účetními operacemi a poplatku za uskladnění. Záležitost bude uzavřena přátelskou dohodou za předpokladu, že zákazník souhlasí s uhrazením poplatku za uskladnění + storno poplatku ve výši 200Kč (pro ČR) nebo 400Kč (pro SK). Pokud toto zákazník odmítne, neuhradí poplatek v termínu, nereaguje na výzvy nebo nezvedá telefon, je zřejmé, že nemá vůli k řešení situace smírnou cestou.

 

Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené smluvní pokuty), budou postoupeny společnosti pro vymáhání pohledávek včetně úroků z prodlení a všech nákladů s tím spojených nebo vymáhány soudní cestou.


 

XI. Podmínky poskytnutí servisního zásahu

Zbraň nebo jiný výrobek související s prodejem airsoftu, je možné zaslat na servis jako balík, případně doručit osobně. V případě kdy bude servis zaslán jako balík, je třeba přiložit kontaktní údaje a popis požadovaného servisního zásahu. Pokud si zákazník přeje být o průběhu servisního zásahu informován, je třeba toto uvést v přiložené dokumentaci nebo při osobním předání zbraně. Pokud toto zákazník výslovně neuvede, servis bude zákazníka informovat o výměně dílů pouze v případě, pokud uváží, že se jedná o výměnu nad rámec požadovaného servisu. Po dokončení servisu (platí i pro vrácení bez opravy, např. z důvodu nerentability) bude zákazník informován a bude s ním domluveno vyzvednutí nebo odeslání zbraně nebo výrobku. Pokud si zákazník přes opakované výzvy výrobek nepřevezme do jednoho měsíce od ukončení servisu, bude účtováno za každý započatý měsíc 100,- Kč jako úložné. V takovém případě je možné servis + úložné zaplatit přímo na prodejně nebo jako platbu předem.


XII. Závěrečná ustanovení

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) uvedenou v katalogu provozovatele, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.


Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2017 a ruší veškerá předchozí ustanovení v plném rozsahu. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

AIRSOFTARMY VÝSTROJ

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací Rozumím